Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Advokato paslaugos

CIVILINĖ TEISĖ

Sandoriai – sudarymas ir nuginčijimas

Turtinės ir neturtinės vertybės

Terminai – jų pratęsimas ar atnaujinimas

Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas

Fizinių asmenų teisnumas ir veiksnumas; pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu; teisė į vardą ir atvaizdą; teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą; asmens garbės ir orumo gynimas; teisė į kūno neliečiamumą ir vientisumą; laisvės apribojimo neleistinumas

Juridinių asmenų steigimas ir teisnumas; pasibaigimas ir pertvarkymas; priverstinis akcijų (dalių, pajų) pardavimas; veiklos tyrimas

Atstovavimas

Šeimos teisė – santuokos sudarymas ir jos teisinės pasekmės; santuokos negaliojimas; santuokos pabaiga (nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, dėl vieno sutuoktinio kaltės, nutraukimo pasekmės); sutuoktinių gyvenimas skyriumi (separacija)

įstatymu ar sutartimi nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas; sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles; sutuoktinių turto padalijimas

vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos – vaiko kilmės nustatymas; tėvystės pripažinimas; tėvystės (motinystės) nuginčijimas; tėvų valdžia; vaikų teisės ir pareigos; asmeninės tėvų teisės ir pareigos; tėvų valdžios apribojimas; tėvų teisės ir pareigos dėl vaikams priklausančio turto; vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo pareigos

įvaikinimo sąlygos ir pasekmės

bendras gyvenimas neregistravus santuokos; kitų šeimos narių išlaikymo pareigos

nepilnamečių ir pilnamečių asmenų globa ir rūpyba

gimimo, tėvystės pripažinimo ir tėvystės nustatymo, įvaikinimo, santuokos ir jos nutraukimo, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, mirties registravimas; civilinės būklės aktų įrašų atkūrimas, papildymas ir ištaisymas; civilinės būklės aktų saugojimas

Daiktinė teisė – pagrindiniai ir antraeiliai daiktai; valdymo atsiradimas, įgyvendinimas, pasibaigimas ir gynimas; nuosavybės teisės įgijimas ir praradimas; įgyjamoji senatis; bendrosios nuosavybės teisė; savininko teisių apsauga ir gynimas

turto patikėjimo teisė

servitutas – nustatymas ir pabaiga

uzufruktas – nustatymas ir pabaiga

užstatymo teisė

ilgalaikė nuoma

hipoteka – įregistravimas, perleidimas ir įkeitimas; skolos išieškojimas hipotekos kreditoriaus naudai; hipotekos pabaiga

įkeitimas

daikto sulaikymas

kito asmens turto administravimas

daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimas

Paveldėjimo teisė – įpėdiniai; paveldėjimas pagal įstatymą ir testamentą; paveldėjimo teisės ginčijimas; bendrasis sutuoktinių testamentas; palikimo priėmimas ir atsakomybė už palikėjo skolas; termino palikimui priimti pratęsimas; įpėdinių tarpusavio santykiai; atskirų turto rūšių paveldėjimo ypatybės

Prievolių teisė – prievolių atsiradimas; skolininkų ir kreditorių daugetas; dalomosios ir nedalomosios prievolės; alternatyviosios prievolės; sąlyginės prievolės; terminuotos prievolės; piniginės prievolės; prievolės neįvykdymo teisinės pasekmės; kreditoriaus interesų gynimas; prievolių įvykdymo užtikrinimas (netesybos, laidavimas, garantija, rankpinigiai); reikalavimo perleidimas; reikalavimo perėjimas trečiajam asmeniui regreso tvarka; skolos perkėlimas; prievolių pabaiga (įskaitymas, novacija); restitucija

Sutarčių teisė – sutarčių sudarymas; sutarčių galia ir forma; sutarčių aiškinimas; sutarčių turinys; sutarčių vykdymas; sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės; sutarčių pabaiga

Kitais pagrindais atsirandančios prievolės – kito asmens reikalų tvarkymas; nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas; lošimas ir lažybos; civilinė atsakomybės (sutartinė, deliktinė, už žalą dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų, dėl klaidinančios reklamos)

Atskiros sutarčių rūšys – bendrosios pirkėjo-pardavėjo teisės ir pareigos; vartojimo, didmeninio pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai, viešojo pirkimo-pardavimo sutartys; energijos pirkimo-pardavimo sutartys; nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartys; įmonės pirkimo-pardavimo sutartys; daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartys, pirkimo-pardavimo su atpirkimo teise sutartys; daiktų pardavimas aukciono būdu; teisių pirkimas-pardavimas; kitokių pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai

mainai

skolos padengimas ir turto perleidimas už rentą

renta (neterminuota, iki gyvos galvos); išlaikymas iki gyvos galvos

dovanojimas

nuoma (vartojimo, transporto priemonių, pastatų, statinių ar įrengimų, įmonės)

žemės nuoma

lizingas

gyvenamosios patalpos nuoma (tarnybinės gyvenamosios patalpos, bendrabučiai, viešbučiai, nakvynės namai, gydymo ir socialinės globos institucijų patalpos)

neatlygintinis naudojimasis daiktu – panauda

ranga (vartojimo, statybos, projektavimo ir tyrinėjimo darbų, finansuojami iš valstybės ar savivaldybės biudžeto)

atlygintinų paslaugų teikimas (asmens sveikatos priežiūros paslaugų)

pavedimas

frančizė

komisas

distribucija

vežimas

krovinių ekspedicija

pasauga (sandėliavimas, specialios pasaugos rūšys)

paskola (kreditavimas, vartojimo kreditas)

banko indėlis

faktoringas

banko sąskaita

atsiskaitymai (mokėjimo pavedimais, akredityvas, inkaso)

viešas atlyginimo pažadėjimas

viešas konkursas

turto patikėjimas

jungtinė veikla (partnerystė)

taikos sutartis

draudimas

BANKROTO TEISĖ

DARBO TEISĖ – darbo teisių įgyvendinimas ir gynimas; kolektyviniai darbo santykiai; įdarbinimas; darbo sutartis (sudarymas, vykdymas, pasibaigimas); darbo laikas; poilsio laikas; darbo užmokestis (garantijos ir kompensacijos); darbo drausmė; materialinė atsakomybė; darbuotojų sauga ir sveikata; darbo ginčai

ADMINISTRACINĖ TEISĖ – autoįvykiai ir kiti administracinės teisės pažeidimai

KONSULTACIJOS, PROCESINIŲ IR KT. DOKUMENTŲ PARUOŠIMAS

IŠIEŠKOTOJO (KREDITORIAUS) INTERESŲ GYNIMAS VYKDYMO PROCESE

ATSTOVAVIMAS TEISMUOSE IR KT. INSTITUCIJOSE

P.S. Visų teikiamų paslaugų sąrašas būtų žymiai ilgesnis, čia tik pagrindinės veiklos kryptys, bet ne išsamus sąrašas.