Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Netesybos – delspinigiai ir/ar bauda

Kaip taisyklė, sudarant sutartį joje numatomos netesybos (bauda, delspinigiai).

Civilinio kodekso 6.258 straipsnio 1 dalis nurodo, jog įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

Netesybos gali būti išreikštos fiksuota suma (bauda) arba procentine atitinkamos vertės išraiška (delspinigiais).

Kai pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolius.

Viskas kaip ir aišku bei teisinga?

Tačiau keli trumpi, o gal nelabai trumpi, pastebėjimai.

Netesybų nereikia įrodinėti nuostolių dydžiu, nors tai nepakenktų teismui priimant sprendimą, tiesiog netesybas apskaičiuoti pagal sutartyje nustatytus procentus (delspinigius) arba tiesiog nurodyti sutartyje parašytą baudos sumą.

Kadangi delspinigiai ir bauda yra netesybos, todėl negalima teismo prašyti dviejų netesybų – baudos ir delspinigių. Na, prašyti gal ir galima, juk už prašymą nemušama, tik nuo prašomos priteisti sumos dydžio priklauso žyminio mokesčio dydis, o baudos ir delspinigių, t.y. dvigubų netesybų, nepriteis, bet priteis arba delspinigius arba baudą.

Kreditoriui prašant teismo priteisti netesybas ir nuostolius bei pagrindus savo reikalavimą, jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją. Tais atvejais, kai nuostolių suma didesnė nei sutartimi nustatytos netesybos, priteisiamas nuostolių atlyginimas, apimantis įskaitomą netesybų sumą (CK 6.73 str. 1 d.). Kai reikalaujama sutartinių netesybų suma viršija priteistinus nuostolius, teismas priteisiamas sumas nustato tokia tvarka: į priteistiną nuostolių sumą įskaito ją atitinkančią sutartinių netesybų sumą (CK 6.73 str. 1 d.); sprendžia klausimą dėl likusių sutartinių netesybų dydžio mažinimo (CK 6.73 str. 2 d.) ir nustato galutinę priteisiamą netesybų sumą.

Todėl, kad įstatymas nustato, jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti (CK  6.258 str. 3 d.).

Tačiau netesybos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą.

Priklausomai nuo faktinės situacijos, tas pats netesybų dydis (procentine išraiška ar fiksuota suma) vienu atveju teismo gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu.

Daugeliui kils klausimas – kodėl taip painiai, juk šalys gera valia pasirašė sutartį, numatė delspinigius, baudą tai kodėl nepriteisti viską ir šalių sutarto dydžio sumas, argi negalioja šalių sutarties sudarymo laisvės principas?

Civilinio kodekso 6.156 straipsnio “Sutarties laisvės principas” 1 dalis nustato, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis.

Tačiau yra išlyga iš bendros taisyklės -”, jeigu tai neprieštarauja įstatymams”. Vadinasi, sutarties laisvė nustatant netesybų dydį nėra absoliuti, nes egzistuoja tam tikros ribos, kurias nustato imperatyvios teisės normos, t. y. šalys negali nustatyti tokių sutarties sąlygų, kurias draudžia imperatyvios teisės normos, taip pat kurios prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei.

Kalbant apie netesybų dydį labai svarbu paminėti ir faktą, kad galiojančiame Civiliniame kodekse netesybomis siekiama tik kompensuoti nukentėjusios šalies nuostolius (“restitutio in integrum” principas), tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad reikalavimams dėl netesybų taikomas sutrumpintas – 6 mėnesių ieškinio senaties terminas. Tai reiškia, kad netesybas teismas priteis tik už 6 mėnesių iki kreipimosiį teismą laikotarpį, todėl tais atvejais, kai skolininkas atsiskaito dalimis, patartina jo sumokėtą skolos dalį užskaityti pirmiausia netesyboms padengti ir tik likusią dalį užskaityti kaip pagrindinę skolą.

Dėl teisinės pagalbos kreiptis el. paštu: algirdas@bauza.lt arba skambinti: +370 699 21452