Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Teismo procesinių dokumentų įteikimas

Jeigu nežinote atsakovo gyvenamosios vietos, jis slapstosi ar yra išvykęs į užsienį, nereiškia, kad jo negalima paduoti į teismą.

Apie pateiktą ieškinį teismas privalo informuoti atsakovą, kad šis galėtų pateikti atsiliepimus, dalyvauti posėdžiuose ir įgyvendinti kitas savo teises.

Dalyvaujantiems byloje asmenims teismo šaukimais ar pranešimais pranešama apie teismo posėdžio ar atskirų procesinių veiksmų atlikimo laiką ir vietą. Dalyvaujančiam byloje asmeniui tinkamai įteikus teismo šaukimą, apie kitus teismo posėdžius pranešama pranešimais.

Procesiniai dokumentai yra įteikiami fizinio asmens gyvenamosios vietos adresu ar darbo vietoje arba kitoje vietoje, kurioje jis yra, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą ir asmenį, kuriam galima juos įteikti, arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis.

Dalyvaujantys byloje asmenys privalo nedelsdami pranešti teismui ir kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo būdo, adreso pašto korespondencijos siuntoms pasikeitimą.

Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nesilaiko šios nurodytos pareigos, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais.

Už nurodytos pareigos nevykdymą teismas dalyvaujantiems byloje asmenims turi teisę skirti iki trijų šimtų eurų baudą

Jeigu procesinis dokumentas negali būti fiziniam asmeniui įteiktas jo nurodytos gyvenamosios vietos ar kitu jo nurodytu procesinių dokumentų įteikimo adresu, procesinį dokumentą pristatantis asmuo jį įteikia fizinio asmens deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Tais atvejais, kai fizinio asmens gyvenamosios vietos ar kitas nurodytas procesinių dokumentų įteikimo adresas sutampa su fizinio asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, procesiniai dokumentai įteikiami vieną kartą.

Jeigu procesinis dokumentas negali būti fiziniam asmeniui įteiktas šioje dalyje nustatyta tvarka, jį pristatantis asmuo pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus palieka adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje ir tai nurodo teismui grąžintinoje pažymoje.

Procesinis dokumentas šiuo atveju laikomas įteiktu praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje

Jeigu ieškovas sutinka, jis pats gali įteikti dokumentus atsakovui.

Tais atvejais, kai šalis ar trečiasis asmuo veda bylą per atstovą, su byla susiję procesiniai dokumentai įteikiami tik atstovui. Atstovas, gavęs atitinkamus dokumentus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti atstovaujamajam ir sudaryti jam galimybę susipažinti su gautais procesiniais dokumentais.

Kai adresato gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos ir kai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka nėra galimybės paskirti kuratorių, teismas gali įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu. Taip gali būti įteikiami ieškinio kopija atsakovui, teismo šaukimai, pranešimai ir kiti procesiniai dokumentai dalyvaujantiems byloje asmenims. Teismas šioje dalyje numatytu atveju priima nutartį, kurioje nurodoma procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu data.

Šiuo nurodytu būdu procesiniai dokumentai įteikiami paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje ir pranešimas turi būti paskelbtas ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų iki teismo posėdžio dienos

Tokiu būdu atsakovas laikomas informuotu apie vykstantį teisminį procesą, o jam taip ir neatsiliepus, neatvykus į teismo posėdį byla nagrinėjama už akių, t.y. atsakovui nedalyvaujant ir teismas vertina tik byloje esančius ieškovo įrodymus bei priima sprendimą už akių.

P.S. Viešas paskelbimas “įdomus” dalykas, nes kas susiprotės susirasti atitinkamą interneto tinklapį, jame tarp šimtų skelbimų apie nagrinėjamas bylas rasti savo pavardę. Tačiau toks įstatymas, bylos turi būti nagrinėjamos, yra nerimstantis ieškovas, o praleistus procesinius terminus galima prašyti teismą atnaujinti.