Advokatas Algirdas Bauža

Advokatas Klaipėdoje

Temos

Santuokos nutraukimas dėl kaltės

„Žmonės mylisi, žmonės tuokesi

Tu klounas esi “…

Daugumą mūsų tikrai esame girdėję šią a.a. Stasio Povilaičio dainuojamą dainą „Klouno daina“, žodžiai Vytauto Bložės.

Kuo tai susiję – dainos žodžiai ir santuokos nutraukimas?

Na, gal tuo, kad žmonės mylisi, žmonės tuokiasi, o po to…skiriasi ir dar dėl buvusio mylimo žmogaus kaltės. Argi tai nėra kažkiek paradoksalu ir, atleiskite, klouniška?

Taigi, meilė, santuoka, vaikai, bendras gyvenimas ir bendras turtas, o santuokoje būna ir neištikimybė ir smurtas ir kitokių sutuoktinio pareigų nevykdymo.

O tai jau įstatyminis pagrindas santuokos nutraukimui dėl vieno iš sutuoktinių kaltės.

Žinoma, visada galimas santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, bet apie tai kitą kartą.

Taigi Civilinio kodekso 3.60 straipsni o 2 dalis nustato, kad sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, numatytas šioje knygoje, ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas , o šio straipsnio 3 dalis nustato, kad preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba yra neištikimas, arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina.

Kas nežino, tarptautinio žodžio „prezumpcija“ reikšmė: 1. prielaida; 2. fakto pripažinimas teisiškai patikimu, kol neįrodyta kitaip .

Jūs paklausite, o koks skirtumas, ar taip ar kitaip, vis tiek teismas nutrauks santuoką, išspręs turtinius, vaikų gyvenamosios vietos bei jų išlaikymo ir kitus su santuokos nutraukimu susijusius klausimus.

O aš atsakysiu – skirtumas, ar santuoka nutraukiama dėl sutuoktinio kaltės, yra. Ir štai koks:

Civilinio kodekso 3.70 straipsnis. „Santuokos nutraukimo dėl vieno sutuoktinio kaltės teisinės pasekmės“ nustato, kad:

„1. Jeigu santuoka nutraukta dėl vieno sutuoktinio kaltės, tai sutuoktinis, kaltas dėl santuokos nutraukimo, praranda tas teises, kurias įstatymai ar vedybų sutartis suteikia išsituokusiam asmeniui, įskaitant teisę į išlaikymą.

2. Kitas sutuoktinis turi teisę reikalauti iš kalto dėl santuokos nutraukimo sutuoktinio atlyginti turtinę žalą, susijusią su santuokos nutraukimu, taip pat ir neturtinę žalą, padarytą dėl santuokos nutraukimo. Ši nuostata netaikoma, jeigu santuoka nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

3. Kaltas dėl santuokos nutraukimo sutuoktinis, kai yra kito sutuoktinio reikalavimas, privalo grąžinti iš jo gautas dovanas, išskyrus vestuvinį žiedą, jeigu vedybų sutartyje nenumatyta kas kita.

4. Jeigu santuoka nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės, abu sutuoktiniai turi teisę reikalauti grąžinti vienas kitam dovanotus nekilnojamuosius daiktus, jeigu nuo dovanojimo sutarties sudarymo nėra praėję daugiau kaip dešimt metų ir nekilnojamasis daiktas nėra perleistas tretiesiems asmenims“.

Ypatingai atkreipčiau dėmesį į šio straipsnio antrąją dalį, kurioje minimas ne tik turtinės žalos atlyginimas, bet ir dažnai klientams rūpimas neturtinės žalos atlyginimo klausimas.

Čia įstatyminės nuostatos, bet žmonėms juk svarbu paprastai ir praktiškai paaiškinti, o ką konkrečiai daryti, kokius įrodymus pateikti teismui?

Paprasčiausias dalykas – susirasti advokatą.

Bet skaitančiųjų teisinių žinių praplėtimui pasakyčiau štai ką: įtarus, jog sutuoktinis yra neištikimas, reikia surinkti kuo daugiau įrodymų, kuriais galėsite remtis teisme. Įrodymais civilinėje byloje laikomi – bet kokie faktiniai duomenys, t.y. liudytojų parodymai, šalių paaiškinimai, rašytiniai ir daiktiniai įrodymai, apžiūrų protokolai, vaizdo ir garso įrašai bei kt. Svarbu, kad visi įrodymai būtu gauti teisėtu būdu ir nepažeistų kitų asmenų teisių. Todėl įtarus sutuoktinį neištikimybe galite tai užfiksuoti vaizdo ir garso priemonėmis. Reikėtų nepamiršti, jog slapti įrašų darymai, slaptas filmavimas ir sekimas varžo kito asmens teise ir laisves, gali būti vertinamas kaip kišimasis į asmeninį gyvenimą, garbės ir orumo pažeidimas, todėl gali užtraukti atsakomybę (bet gali ir neužtraukti). Bet turbūt geriausia užkluptą sutuoktinį nufotografuoti ar nufilmuoti viešoje vietoje. Taip pat gali padėti ir sutuoktinio (-ės) neištikimybę matę asmenys. Suradę sutuoktinio anketą pažinčių portale ar aptikę sutuoktinio intymius susirašinėjimus, galite tai užfiksuoti nuotraukomis arba tiesiog atlikti ekrano vaizdo fiksavimą. Taip pat nepamirškite, jog turite teisę prašyti teismo išreikalauti atitinkamų duomenų, kurių gauti nepavyksta, ir kurie bus vertinami kaip įrodymai arba turės reikšmės byloje.

Ir tikrai nereikėtų kerštauti ar kaip kitaip neadekvačiai elgtis neištikimybe įtariamo sutuoktinio (-ės) atžvilgiu. Teismui nustatant, kokios priežastys lėmė santuokos iširimą, atsižvelgiama į sutuoktinių tarpusavio santykius iki faktinio santuokos iširimo, į kiekvieno iš sutuoktinių elgesį dėl santuokos išsaugojimo tarpusavio santykių pablogėjimo metu ir kitas aplinkybes. Teismui nustatant ar santuoka iširo dėl vieno iš sutuoktinio kaltės, atsižvelgiama, ar pateikti įrodymai apibūdina laikotarpį, kai šalių tarpusavio santykiai jau buvo pašliję, ar santuokiniai ryšiai faktiškai jau buvo nutrūkę ar dar ne. Nustačius faktą, jog sutuoktinių tarpusavio santykiai jau buvo nutrūkę, teismai santuoką nutraukia dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Taigi renkant įrodymus svarbu atsižvelgti į tai, ar santuoka iki neištikimybės buvo tvirta ir ar vienas kitam vykdėte sutuoktinių įsipareigojimus ar ne. Todėl neadekvačiai elgiantis su įrodymų rinkimu, gali atsitikti taip, jog pateiktais įrodymais nebus vadovaujamasi, o santuoka bus nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės, nes renkant įrodymus buvo persitengta.

Nutraukiant santuoką bet kokiu pagrindu, net abiejų sutuoktinių sutikimu, teismui būtina pateikti dokumentus dėl turtinės padėties – pažymas apie nekilnojamojo ir kilnojamojo turto buvimą (nebuvimą) bei turimas pinigų sumas bankuose, o taip pat turimus turtinius įsipareigojimus bankui, draudimo bendrovei, fiziniam ar juridiniam asmeniui ir kt. Tai liečia santuokoje įgytas turtą, turtines teises ir pareigas.

Turint nepilnamečių vaikų reikia prašyti teismo nustatyti jo gyvenamąją vietą su vienu iš sutuoktinių ir kito sutuoktinio mokamą vaiko išlaikymui sumos dydį. Kartu galima nustatyti ir bendravimo su vaiku tvarką, kad išvengti bereikalingų nesusipratimų ir ginčų ateityje.

Suprantama, teismui būtina pateikti santuokos liudijimo originalą. Po santuokos nutraukimo reikės ateiti į civilinės metrikacijos skyrių ir pasiimti kitą liudijimą – santuokos nutraukimo.

Nutraukiant santuoką dėl vieno iš sutuoktinio kaltės, nekaltoji šalis gali reikalauti kaltojo sutuoktinio atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, padarytą dėl santuokos nutraukimo. Šiuo atveju žalos dydis yra įrodinėjimo dalykas ir grindžiamas bendrais civiliniais žalos atlyginimo principais. Taip pat galima prašyti grąžinti jai dovanotas dovanas.

Taigi, surinkus šiuos ir kitus dokumentus galiausiai su ieškiniu galima kreiptis į teismą.

Taip, teismo dar galima prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Ir sumokėti žyminį mokestį už ieškinio pateikimą teismui (Skiriantis bendru sutarimu žyminis mokesti nemokamas).

O dabar pagalvokite, ar verta viską taip smulkiai žinoti, kai turite advokatą? Advokatas ir paaiškins ir parašys ir teisme dalyvaus ir atliks kitus veiksmus užtikrinant kliento interesus.

http://bauza.lt/

#advokatas